Hubungan ilmu kalam dengan ilmu yang lain

Hubungan Ilmu Kalam dengan Ilmu-ilmu lain.
 1. Hubungan Ilmu Kalam dengan Ilmu Fikih
Ilmu Kalam mengarahkan sasarannya kepada soal-soal kepercayaan (akidah)
sedangkan Fiqh sasarannya adalah hukum-hukum perbuatan lahiriyah mukallaf
(ahkam al amaliah).
Ilmu Kalam dapat menguatkan akidah dan syari’ah. Sedangkan
Ilmu Fiqh berusaha mengambil hukum sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah SWT dan
Rasul-Nya.
2. Hubungan Ilmu Kalam dengan Ilmu Tasawuf
Objek kedua ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan Ketuhanan. Objek kajian ilmu kalam adalah Ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan denganNya. Sementara objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan
terhadap-Nya.
3. Hubungan Ilmu Kalam dengan Ilmu Falsafah
Ilmu kalam dan ϐilsafat Islam memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu ka�lam adalah ilmu Ketuhanan dan keagamaan. Sedangkan ϐilsafat Islam adalah pem�buktian intelektual melalui pengamatan dari kajian langsung. Ilmu kalam berfung�si untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai
Ketuhananya. Sedangkan ϐilsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk mem�peroleh kebenaran rasional.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top