3 prestasi umar bin khattab

zetsu13 – sekilas tentang pengangkatan umar bin khattab Pada tahun 634 M, ketika pasukan muslim sedang bergerak menaklukan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah, Abu bakar berfikir untuk menunjuk satu orang penggantinya. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khatab. Pandanganya yang jauh membuat Abu Bakar
yakin bahwa Umarlah pemimpin yang tepat untuk menggantikannya. Namun
demikian, sebelum menentukan orang yang akan menjadi pengganti nya,
     Abu Bakar meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Umar. Ia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Asid bin Hudhair al anshari, said bin Zaid, dan para sahabat lain dari kalangan Miihajirin dan Anshar, Pada umumnya , para sahabat itu memuji dan menyanjung Umar. dibawah ini adalah 3 prestasi umar bin khattab saat menjabat khalifah

1. Perluasan Daerah  Islam.

Usaha perluasan daerah dan pengembangan islam di Persia dan syiria yang  telah di lakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar kemudian di lanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin
Khattab r.a. gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan) pertama  terjadi di ibu kota syiria, damaskus. Kota ini jatuh pada pada tahun 635 M. dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah dipertempuran  Yarmuk, seluruh daerah syiria jatuh dibawah kekasaan Islam.

Dengan memakai syiria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir  dibaawah pimpinan Amr bin Ash r.a. dan ke Irak dipimpin oleh Saad bin  Abi Waqqosh r.a. Iskandariyah/Alexandria, ibu kota Mesir saat itu  ditaklukan tahun 641 M. dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan
islam. Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hirah di Iraq, jatuh pada tahun  637 M.  dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, al-Madain yang jatuh pada saat itu juga.

Pada tahun 641 M. moshul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa  kepemimpinan Umar r.a. wilayah kekuasaan islam sudah meliputi jazirah  Arabia, palestina, syiria, sebagaian besar wilayah Persia dan mesir.

2. Mengatur Administrasi dan Keuangan Pemerintahan.

Karena perluasaan daerah terjadi sangat cepat, Umar r.a. segera mengatu administrasi Negara dengan mencontoh administrasi yang sudah  berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah provinsi: makkah, madinah, syiria, jazirah basrah, kufah, palestina, dan mesir.

Pada masa pemerintahanya Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara. Dewan Perang  bertugas mencatat administrasi ketentaraan.Umar bin Khattab adalah Khalifah pertama kali yang memperkenalkan sistim penggajian bagi pegawai pemerintah.Ia juga memberikan santunan dari  Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya.

Besarnya santunan di sesuaikan lamanya memeluk Islam. pada masa Khalifah Umar bin Khattab,kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh peloso negeri.

3. Menetapkan Kalender Hijriah.

Sebelum kalender hijriah di tetapkan orang-orang pada saat itu  menggunakan system kalender masehi. Agar berbeda dengan kaum nasrani  Umar ibn Khattab mencetuskan kalender hijriah, yang ditetapkan mulai  pada saat nabi Muhammad saw. Hijrah dari makkah ke madinah. Hal itu
disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan islam. Hijrah juga  menandai dua periode dakwah islam. Yakni priode makah dan madinah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top